Parafia rzymskokatolicka
pw. ŚWIĘTEJ BARBARY
w Tarnobrzegu

AKCJA KATOLICKA – w parafii od 1997 r.

Prezes: EDWARD SIEDLAK
Asystent: KS. PRAŁ. STANISŁAW BAR
Członków: 16 OSÓB
Spotkania raz w miesiącu: III PONIEDZIAŁEK


Parafialny Odział Akcji Katolickiej (POAK) rozpoczął swoją działalność w marcu 1997 roku. Z inicjatywy proboszcza parafii ks. prał. Stanisława Bara zawiązał się oddział Akcji Katolickiej, który był jednym z pierwszych w naszej diecezji. Koło założycielskie tworzyli: Maria Buczyńska, Wanda Burek, Józef Burek, Marian Kania, Katarzyna Skrok, Irena Mierzwiak, Stanisław Mandzelowski, Teresa Sędyka, Marian Sajnóg, Roman Szelągiewicz, Urszula Zięba, Bronisław Marszałek, Helena Ślebioda, Stanisław Stępień, Wanda Załucka, Jan Nowak, Maria Madej, Edward Siedlak. Kilku zakreślonych z tej grupy osób niestety nie ma już wśród nas. Pierwszym prezesem POAK został p. Marian Kania pełniąc to zadanie z pełnym oddaniem i zaangażowaniem do 2015 roku.
Swoją działalność POAK rozpoczął bardzo dynamicznie, bo już kilka miesięcy po założeniu nasz Oddział znacznie pomógł rodzinie spod Połańca, która mocno ucierpiała podczas letniej powodzi. Na co dzień POAK czynnie włączała się w życie parafii. Od dziesięciu lat pod patronatem POAK przy parafii działa również Świetlica Integracyjna powstała z inicjatywy p. Aliny Chudy i przez nią kierowana. Pracę z dziećmi i młodzieżą wspomagali i wspomagają wolontariusze z Akcji Katolickiej i z innych wspólnot.
Do 2015 roku PAOK przy naszej parafii prowadził we współpracy z Tarnobrzeskim Bankiem Żywności punkt wydawania żywności obejmując swoją działalnością potrzebujące rodziny. Z tej formy pomocy korzystało wiele osób, gdyż np. w 2014 roku żywność wydawano dla 91 rodzin. Niestety korzystający z pomocy nie wykazali zainteresowania współpracą w prowadzeniu punktu wydawania żywności, stąd działający przy parafii punkt został zamknięty. Nie oznacza to, że Akcja Katolicka zaprzestała charytatywnej działalności. Wyrazem tej troski jest pomoc dzieciom z prowadzonego przez siostry zakonne Domu Dziecka na Ukrainie, a także przeprowadzane w Wielką Sobotę przez PAOK we współpracy z innymi wspólnotami zbiórki żywności, która jest rozdzielana i przekazywana potrzebującym rodzinom.
Od początku działalności POAK w pomieszczeniach wieży kościoła funkcjonuje prowadzony przez Oddział punkt charytatywny oraz kiosk charytatywny. Fundusze zebrane ze sprzedaży dewocjonaliów oraz z kiermaszów w części tylko pokrywają koszty prowadzonych przez PAOK akcji charytatywnych ale na szczęście są też sponsorzy którzy poczuwają się do wsparcia „Dnia Dziecka” ,”Mikołajkowych paczek” czy też wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży. Oto ci, którzy zawsze są gotowi wesprzeć nasze działania charytatywne: Zakłady Chemiczne „Siarkopol”; P.W. „Karabela”; Spółdzielnia Mieszkaniowa „Siarkowiec”; Zarząd Osiedla „Siarkowiec”; Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa; Firma „Multigraw”; Związki Zawodowe „Solidarność” Kopalni Machów i Zakładów Chemicznych. W tym miejscu chcemy im wszystkim w imieniu obdarowanych dobrem wyrazić nasze serdeczne podziękowania.
POAK wielokrotnie samodzielnie i we współpracy z innymi wspólnotami organizował parafialne pielgrzymki do wielu miejsc świętych w Polsce. PAOK we współpracy z Odziałem Pielgrzymkowym Caritas z Dąbrówki k/Warszawy prowadzonym przez p. Waldemara Perskiego, zorganizował także pielgrzymki zagraniczne do takich miejsc jak: Wilno, Lwów i Kresy dawnej Rzeczpospolitej, Bratysława, Wiedeń i Praga.
POAK wielokrotnie czynnie włączał się w akcje mające na celu obronę dobra wspólnego na różnych płaszczyznach życia społecznego, aktywnie wspierał i wspiera ruchy obrony życia od poczęcia do jego naturalnego kresu, w różnych formach wielokrotnie przeciwstawiał się prymitywnemu antyklerykalizmowi i różnym formom dyskryminacji osób wierzących. POAK stara się również czynnie angażować w życie lokalnej społeczności naszego Miasta i Osiedla, podejmując inicjatywy służące ich mieszkańcom.

POAK serdecznie zaprasza do współpracy wszystkich, którzy chcieliby jeszcze bardziej zaangażować się w życie parafii oraz w służbę innym ludziom.
Kontakt: PREZES tel. 606 355 288

(tekst uaktualniono – kwiecień 2020)

POWRÓT